Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:11

Jämställdhetsmyndigheten har uppmanats att yttra sig om Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – Aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11). Myndigheten kommenterar de delar av remissen som har påverkan på de jämställdhetspolitiska målen eller rör myndighetens ansvarsområde.

  • Jämställdhetsmyndigheten understryker vikten av att utredningar av flickors och pojkars stödbehov och efterföljande stödinsatser är fria från könsstereotypa förväntningar, eftersom intellektuella funktionsnedsättningar och stödbehov kan ta sig olika uttryck bland flickor och pojkar.
  • Jämställdhetsmyndigheten stödjer förslaget att behålla nuvarande regelverk om könsuppdelad undervisning. Hbtqi-perspektivet bör alltid beaktas vid könsuppdelning.

Publiceringsdatum: 2 juli 2021

Senast uppdaterad: 16 januari 2022