Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:61

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61). Myndigheten välkomnar i huvudsak utredningens förslag och instämmer i betänkandets konsekvensanalys där det konstateras att flera av de nu aktuella förslagen kan förväntas bidra till bättre förutsättningar att uppnå jämställdhet. Många av betänkandets förslag är viktiga markeringar av samhällets roll i att motverka mäns våld mot kvinnor och inte minst då våldet eller förtrycket utövas i en hederskontext.

Myndigheten hänvisar till tidigare lämnade synpunkter beträffande SOU 2020:57, Ett särskilt hedersbrott, och påminner om att det för en rättssäker och icke-diskriminerande tillämpning av de nya bestämmelserna behövs specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor samt om hedersrelaterat våld och förtryck inom de rättsvårdande myndigheterna.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 27 september 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024