JiM 2021 (2021:11)

Rapporten är en delredovisning av Jämställdhetsmyndigheten uppdrag att, inom ramen för regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering 2020–2025.

Syftet med delredovisningen är att beskriva myndighetens stöduppdrag och hur myndigheten avser att löpande utvärdera JiM-programmet samt att följa och analysera myndigheternas resultat under programperioden 2021–2025. Jämställdhetsmyndigheten har detta första år valt att avgränsa delredovisningen till att beskriva stöduppdraget 2021 samt att beskriva hur myndigheten avser att följa resultaten av JiM-programmet under programperioden.

De planerade och huvudsakliga stödinsatserna 2021 är:

  • kontaktperson till varje JiM-myndighet
  • strukturerat erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering – JiM+
  • främja samverkan mellan myndigheter för att bidra till att lösa jämställdhetsproblem i samhället
  • uppstartsstöd till nytillkomna JiM-myndigheter
  • nätverksträffar för JiM-samordnare
  • utbildningsverksamhet och stödmaterial.

Tidigare utvärderingar och lärdomar av JiM visar att myndigheternas arbete behöver ha tydligare koppling till faktiska ojämställdhetsproblem för att nå mer långtgående resultat och att myndigheternas uppföljning av jämställdhetsarbetet behöver stärkas, inte minst i myndigheternas årsredovisningar.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 20 april 2021

Senast uppdaterad: 15 december 2021