Remissvar vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd

Myndigheten noterar att lagförslaget inte har följt den normala gången för lagstiftningsprocessen och att tiden för remissyttrande är kort, vilket innebär att möjligheterna för remissinstanserna att granska förslaget begränsas. Förfarandet medför en risk för att relevanta omständigheter förbises.

De föreslagna ändringarna kan missgynna kvinnor i större utsträckning än män. Utredningens jämställdhetskonsekvensanalys konstaterar att fler kvinnor än män kan få vänta en längre tid på familjeåterförening när försörjningskravet vid anhöriginvandring ska gälla i fler fall. Nyanlända kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Kvinnor har också mer otrygga anställningar än män och kvinnor arbetar oftare deltid.

Ekonomi

Makt och inflytande

Obetalt hemarbete

Publiceringsdatum: 30 mars 2023

Senast uppdaterad: 30 mars 2023