Möjligheter och utmaningar med nollvision som arbetssätt

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande om att införa en nollvision för våld i nära relationer.

Studien analyserar och bedömer lärdomar från arbetet med andra nollvisioner. Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall har också beaktats. Studien innehåller rekommendationer om hur åtgärder för en nollvision kan utformas. Denna rapport
redovisar förstudiens resultat.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att det finns skäl att inrikta en nollvision på våld i nära relationer. Våldet är förknippat med stort personligt lidande och drabbar även anhöriga. Trots stora satsningar på kvinnofrid och våld i nära relationer så har bara en viss minskning av dödsfallen skett under senare år. Det talar för att en nollvision skulle kunna fylla en viktig funktion för att kraftsamla mot det dödliga våldet. 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 15 februari 2024

Senast uppdaterad: 15 mars 2024