Uppföljning av länsstrategier 2017–2021

Sammantaget har länsstrategierna förstärkt länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering såväl internt i den egna verksamheten som externt i utåtriktat arbete i länet. Det finns inte en modell för genomförandet av länsstrategierna som passar alla länsstyrelser, men det finns generella framgångsfaktorer att bygga vidare på, liksom utmaningar att lösa. Detta framkommer i Jämställdhetsmyndighetens uppföljning och analys av länsstyrelsernas länsstrategier för jämställdhet perioden 2017-2021.

  • Länsstyrelserna har valt olika sätt att organisera genomförandet av länsstrategierna. Flera länsstyrelser har en modell där aktörer i länet kan ansluta sig till strategin och bidra till att genomföra den. Vi bedömer att modellen med anslutning har gett en formell ram för genomförandet och skapat förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer mot gemensamma mål. 

  • Kunskapshöjande aktiviteter har varit den vanligast förekommande aktiviteten i genomförandet av länsstrategierna. Vi bedömer att det är en effektiv metod att nå ut till en stor målgrupp, givet länsstyrelsernas resurser. 

  • Arbetet med jämställdhetsintegrering internt på länsstyrelserna har i viss mån återspeglats i det externa arbetet inom andra verksamhetsområden, men arbetet behöver ske mer systematiskt. Alla länsstyrelser har inte arbetat med att stödja myndigheters verksamhet med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå, utifrån det uppdrag som länsstyrelserna fått. Det finns behov av en större likhet i länsstyrelsernas stöd i jämställdhetsintegrering till myndigheter.
  • Länsstyrelserna har arbetat väl med samverkan mellan relevanta aktörer. Samverkan vilar i stor utsträckning på frivillighet, men underlättas om aktörerna arbetar tillsammans i ett gemensamt uppdrag. Länsstyrelsernas nationella samordnartjänster som har tillsatts under strategiperioden har bidragit till bättre samsyn och kunskapsutbyte mellan länsstyrelserna.

  • Uppföljning är ett utvecklingsområde och länsstyrelserna har svårare att följa upp effekter av jämställdhetsarbetet i länen. De har också behov av stöd i framtagande och analys av statistik för regional uppföljning. Vi bedriver ett utvecklingsarbete i samarbete med länsstyrelserna för att ta fram indikatorer och nya datakällor för uppföljning på regional och lokal nivå.

  • Vi bedömer att länsstyrelsernas resurser för att genomföra länsstrategierna, utifrån uppdragen i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, tycks ha varit underdimensionerade under strategiperioden.

  • Därtill skulle tydligare prioriteringar och målsättningar för alla jämställdhetspolitiska delmål ge länsstyrelserna bättre förutsättningar. Genom att visa på vikten av jämställdhetsarbetet kan länsstyrelsernas ledning skapa bättre förutsättningar att genomföra länsstrategierna både internt och externt. Länsstyrelserna skulle kunna samverka mer systematiskt kring frågorna på lednings- och chefsnivå.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 28 september 2022

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022