Remissvar Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att föreslagna lagändringar kommer ha positiva effekter på arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Jämställdhetsmyndigheten anser att det är bra och av stor vikt att socialtjänstlagens sekretess undantagits från den föreslagna generella sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. OSL. Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att en generell bestämmelse skulle utgöra en stor risk att utsatta inte söker den hjälp och stöd hos socialtjänsten som de behöver.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 18 oktober 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022