Remissvar fler veckor med omställningsstöd (DS 2022:29)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd. Vi instämmer i promemorians beskrivning att konsekvenserna för jämställdheten är svårbedömda, både när det gäller omställningsstudiestödet som sådant och förslaget om fler veckor. Uppföljning avseende andelen kvinnor och män som får del av stödet, samt hur detta gynnar löne- och karriärutveckling för respektive grupp är därför att rekommendera.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det relevant i vilken utsträckning stödet används som kompetensutveckling inom samma bransch och om det även främjar en rörlighet på arbetsmarknaden.

Utbildning

Publiceringsdatum: 21 mars 2023

Senast uppdaterad: 27 mars 2023