Remissvar ett fönster av möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar stora delar av utkastet till lagrådsremiss. Vibedömer att flera av förslagen stärker barnets rättigheter och kommer att få stor betydelse för barn som blir placerade i skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Vi anser dock att rättigheter för asylsökande och deras barn ska inkluderas i regelverket och inte hanteras separat.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker utkastets förslag att:
• skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp, och att skyddade boenden blir tillståndspliktiga,
• kommunens ansvar för insatser ska gälla även för en person som till följd av ett beslut om skyddat boende är bosatt i en annan kommun,
• socialnämndens ansvar att ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden omfattar gruppen våldsutsatta personer,
• socialnämnden bör göra en individuell behovsprövning och bevilja barnet en egen insats vid vistelse i skyddat boende, även om samtycke saknas från den andra vårdnadshavaren,
• endast barn som följer med en vuxen vårdnadshavare får placeras i skyddat boende
• socialnämnden minst en gång var sjätte månad ska överväga om barnets pla-cering fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas,
• socialnämnden ska få besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i det skyddade boendet har upphört
• socialnämnden får besluta om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort vid placering i skyddat boende, och
• den vårdnadshavare som barnet är placerat med ensam får bestämma om in-satser i öppna former.

Jämställdhetsmyndigheten har vissa förbehåll avseende utkastets förslag att:
• en placering i skyddat boende automatiskt upphör senast när barnet fyller 18 år.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 30 november 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022