Remissvar om utvidgat reseförbud (DS 2022:9)

Promemorians förslag bidrar till att det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förslagen går även i linje med målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Hedersrelaterat våld och förtryck inskränker individens möjligheter att göra olika livsval inom ett stort antal områden. För de individer, ofta barn eller unga vuxna som blir bortförda till och kvarhållna i utlandet innebär det en mycket stor inskränkning av dennes rättigheter och integritet, då denne fråntas möjligheten till ett självständigt liv i frihet.

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 26 september 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022