Remissvar om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud och delar utredningens bedömning om att detta också underlät-tar deras möjligheter att motverka arbetslivskriminalitet.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om utökad tillträdesrätt i syfte att uppnå en bättre arbetsmiljö på hela arbetsmarknaden.
Vi delar dock inte bedömningen att förslagen är könsneutrala. Med avseende på arbetsmarknadens såväl könssegregering som utveckling är en konsekvensanalys ut-ifrån kön av stor vikt i en eventuell fortsatt beredning av förslag och bedömningar.

Hälsa

Publiceringsdatum: 1 december 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022