Remissvar "Vägar till ett tryggare samhälle" (SOU 2022:67)

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i de bedömningar och prioriterade områden som beredningen lyfter. Förslagen kan få positiva konsekvenser för de jämställdhetspolitiska delmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vi har följande synpunkter:

  • Det är viktigt att tydligare samordna det våldspreventiva och det brottspreventiva arbetet.
  • Det finns anledning att överväga att utöka Jämställdhetsmyndighetens befintliga uppdrag med det uppdrag om kunskapsspridning om våld i barns och ungas nära relationer som beredningen föreslår.
  • Föreslagna åtgärder rörande det brottsförebyggande arbetet och det våldsförebyggande arbetet bör implementeras i befintliga strukturer. I vissa delar bör de preventiva insatserna mot gängkriminalitet och våld i barns och ungas nära relationer samordnas.
  • Barn och unga i en hederskontext är en särskilt utsatt grupp både när det kommer till utsatthet för våld i nära relationer och att involveras i gängkriminalitet.
  • Kunskap om sekretessbrytande bestämmelser och anmälningsplikten behöver nå ut till yrkesverksamma.
  • De föreslagna uppdragen som rör våld i barns och ungas nära relationer behöver ha ett tydligare förebyggande perspektiv.
  • Det behöver tydligt framgå hur det inriktningsdokument som föreslås ska förhålla sig till exempelvis nationella strategier. Ett sådant dokument behöver utgå från ett tydligt integrationsperspektiv, jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv.
  • Hur gängkriminalitet, hedernormer, våldsbejakande extremism hänger samman med maskulinitetsnormer som förespråkar våld behöver synliggöras. Dessa nor-mer behöver förebyggas genom en genusförändrande ansats.

Publiceringsdatum: 27 april 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024