Remissvar "En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga" SOU 2023:44

Jämställdhetsmyndigheten avstyrker utredningens övergripande förslag att fängelse ska väljas som frihetsberövande påföljd för barn och unga samt att Kriminalvården ska ansvara för verkställigheten. Utredningen har inte visat att reformen utformats så att risken för skadeverkningar och återfall för barn och unga som begår brott minimeras. Myndigheten menar vidare att det är problematiskt att flickor under 18 år huvudsakligen kommer att avtjäna fängelsestraff med personer som är över 18 år.

Om regeringen går vidare med detta förslag behöver följande beaktas i den fortsatta beredningen:

  • Det är avgörande för fullgörandet av uppdraget att Kriminalvården har fördjupad kunskap kring barns behov och rättigheter, samt våldsutsatthet och våldsutövande och hur det kan se olika ut för flickor och pojkar.
  • Vi tillstyrker att det ska finnas en möjlighet för rätten att besluta att straffet ska verkställas vid ett särskilt ungdomshem men ser ett behov av en mindre snäv utformning av bestämmelsen.
  • En portalparagraf om barnets bästa bör införas i fängelselagen för unga.
  • Det är av största vikt att Kriminalvården säkerställer att intagna flickor och pojkar skyddas från våld och övergrepp av andra intagna eller av personal.
  • Flickor drabbas i större utsträckning av att särskilda befogenheter tillämpas på ett otillåtet sätt. Därför behövs ytterligare beredning kring hur särskilda befogenheter ska användas när det gäller barn och unga, särskilt utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Den nyligen tillsatta utredningen för att reformera den statliga barn- och ungdoms-vården kan påverka utgångsläget för förslagen.

Jämställdhetsintegrering

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 6 mars 2024

Senast uppdaterad: 7 mars 2024