Remissvar på betänkandet "Åtgärder för tryggare bostadsområden" (SOU 2023:57) och promemorian "Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor" (Ds 2023:18)

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i förslagen som läggs fram för att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor och deras barn, i boendet och i bostadsområdet.

  • Långsiktiga och förebyggande satsningar och åtgärder bör ske i större omfattning för att göra utsatta bostadsområden säkrare och tryggare för kvinnor och barn.
  • Hyresvärdar, hyresnämnden och allmänna domstolar bör tillgodogöra sig den kunskap som finns gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är av stor vikt att förstå våldets konsekvenser för att inte lägga ett orimligt ansvar för störningar i boendet på den som har utsatts för våld. En helhetssyn behövs i bedömningar och beslut om hyresrättens förverkande.
  • Det är inte förenligt med Barnkonventionen att barn förlorar sin fasta punkt, dvs. blir bostadslösa. Samtidigt ska de heller inte vistas i en kriminell miljö. I samband med att hyresvärden informerar socialnämnden om att en barnfamilj ska vräkas bör de även anmäla barn som far illa.
  • Samverkan mellan hyresvärdar, socialnämnden och andra relevanta aktörer är av största vikt när det gäller förverkansgrund av hyresavtal.
  • Beviskravet är ställt för högt när åsidosättandet av hyresgästens förpliktelser beror på våldsutsatthet. Våldsutsatta kvinnor och barn bör tillförsäkras ett tryggt boende.

Ekonomi

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 21 december 2023

Senast uppdaterad: 9 januari 2024