Remissvar ”Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten” (S2022/02856)

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att införa en ny paragraf, 12 kap. 11 § i socialtjänstlagen (2001:456), en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Vi bedömer att detta är nödvändigt för socialnämndens kvalitetssäkring, administration, uppföljning och utvärdering samt för fast omsorgskontakt. I övrigt lämnas inga synpunkter på promemorian.

Publiceringsdatum: 15 september 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022