Remissvar "Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration" (SOU 2023:24)

Utrikes födda kvinnor är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden och de förslag som Jämställdhetsmyndigheten instämmer i förväntas få positiva konsekvenser på arbetsmarknadsinträdet för kvinnorna. Förslagen har stor betydelse för att förverkliga det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet samt delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Konsekvensen kan annars bli att ett stort antal kvinnor fastnar i ett mångårigt utanförskap samt en beroendeställning till de män som de invandrat till. Jämställdhetsmyndigheten motsätter sig förslaget att nyanlända i den utvidgade målgruppen som deltar i etableringsprogrammet på heltid får lägre etableringsersättning. Detta riskerar att minska kvinnors arbetskraftsdeltagande, enligt inhämtade kunskaper från Danmark

Jämställdhetsmyndigheten gör följande bedömning av förslagen:

  • Instämmer i förslaget att utöka målgrupp för Arbetsförmedlingens etable-ringsprogram. Genom att inkludera anhöriginvandrande kvinnor i etable-ringsprogrammet ökar kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden eftersom tidig kontakt med samhällets aktörer sannolikt är av stor betydelse för dessa kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet.
  • Motsätter oss förslaget att nyanlända i den utvidgade målgruppen som deltar i etableringsprogrammet på heltid får etableringsersättning på lägre nivå. Den lägre ersättningsnivån motverkar delmålet om ekonomisk jämställdhet. Det minskar kvinnornas ekonomiska egenmakt, självständighet och möjlig-het att delta i samhället på lika villkor.
  • Instämmer i förslaget att ramtiden för etableringsprogrammet anpassas. Kvinnorna behöver bättre förutsättningar än i dag att genomföra programmet inom en rimlig tid. Föräldraledighet ska exempelvis inte vara ett hinder för att delta och fullfölja programmet.
  • Instämmer i förslaget att göra etableringsprogrammet för nyanlända mer flexibelt. Särskilt viktigt kan detta vara för personer med kort utbildning eller begränsad arbetslivserfarenhet.

Publiceringsdatum: 15 november 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023