Remissvar "Nya regler om hållbarhetsredovisning" (SOU 2023:35

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i huvudsak i utredningens förslag att skyldigheten för stora företag att lämna uppgift om könsfördelningen inom företagets ledning utökas som ett led i att genomföra EU-direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag.

Myndighetens synpunkter på förslaget är:

  • Skyldigheten att upplysa om förändringar som har skett i fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöterna ska omfatta alla år från det att förslaget träder i kraft, för att synliggöra utvecklingen över tid.
  • EU-direktivets andemening är viktig även vad gäller små och medelstora bolag.
  • Jämställdhetsmyndigheten bidrar gärna i arbetet med att främja och stödja en jämn könsfördelning i de stora börsbolagens styrelser, i samverkan med ansvarig myndighet.

Publiceringsdatum: 10 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023