Statsbidrag för kvinnors organisering 2023

Denna rapport redogör för de organisations- och etableringsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten har beviljat för bidragsåret 2021.

Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i demokratiska processer och att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva krav. Utifrån vad föreningarna redovisar är Jämställdhetsmyndighetens samlade bedömning att den verksamhet som har finansierats av statsbidragen stödjer kvinnors organisering i egna sammanslutningar och är i linje med förordningens grundläggande syfte.

I efterdyningarna av coronapandemin och efterföljande restriktioner har föreningarna organiserat sina medlemmar genom nya, i huvudsak digitala, kanaler. Att bidragsformerna till stor del finansierar föreningarnas ordinarie verksamhet skapar grundläggande förutsättningar för kvinnor att organisera sig och driva sina frågor.

Rapporten bygger på slutredovisningar från de föreningar som tilldelats 65 organisationsbidrag och 5 etableringsbidrag under 2021. Jämställdhetsmyndigheten ser behov av att utveckla kontrollen av organisationer som beviljas bidrag i syfte att säkerställa att bidragen går till rätt ändamål.

Publiceringsdatum: 1 juni 2023

Senast uppdaterad: 1 juni 2023