Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Denna rapport redogör för beviljade medel för bidragsåren 2023 och 2024 inom förordningen (2022:722) om statsbidrag till visst våldsförebyggande arbete. I utlysningen 2022 inkom 109 ansökningar och 28 beviljades.

Projekten och verksamheterna bidrar till samtliga fem områden i förordningen. Flest bidrar till området sexuellt våld, bland annat genom insatser i idrottsrörelsen, ungas partnerrelationer, öppen fritidsverksamhet, vården, anpassad skola samt för- och grundskola. Att förebygga prostitution och människohandel för sexuella ändamål är det område som lägst antal bidragsmottagare bidrar till.

Under januari 2024 har myndigheten genomfört en halvtidsuppföljning av ekonomiskt utfall samt hur verksamheterna och projekten fortskrider. Samtliga pågående projekt och verksamheter följer sina beslutade planer och arbetar mot sina mål. Två av projekten har avslutats i förtid. Projekten och verksamheterna avslutas i december 2024 och redovisar slutgiltiga resultat och ekonomiskt utfall i april 2025.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 31 maj 2024

Senast uppdaterad: 31 maj 2024