Utbildning för ökad kunskap: Slutredovisning (2021:13)

Slutredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 mars 2018 haft i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck till universitet och högskolor. Mer specifikt till lärosäten med utbildningar som har ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som ett examensmål.

En majoritet av lärosätena har infört examensmålet i utbildningsplaner, lärandemål, undervisning och examination. Trots det bedömer Jämställdhetsmyndigheten att det behövs ett fortsatt kunskapsstöd riktat till universitet och högskolor och att flera delar behöver utvecklas inom detta.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 16 april 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024