Utbildning leder till ökad upptäckt av våld

Sedan 2018 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att bidra med kunskapsstöd och utbildningsinsatser till universitets- och högskolelärare, kopplat till examensmålet gällande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

När uppdragets första uppdragsperiod slutredovisades konstaterades att en majoritet av lärosätena hade infört examensmålet i utbildningsplaner, lärandemål, undervisning och examination. Jämställdhetsmyndigheten såg dock att det behövdes ett fortsatt kunskapsstöd till lärosäten. Under uppdragets andra period, 2021–2023 har bland annat ett webbstöd färdigställts, och kurser, workshops och processtöd har fortsatt erbjudits.

I rapporten lägger Jämställdhetsmyndigheten fram ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: 

  • Att vid utökning av utbildningar som innehar examensmålet, ge Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med NCK i uppdrag att ge stöd till dessa i deras implementering av examensmålet.
  • Att NCK fortsatt ges möjlighet att administrera webbstödet och via webbstödet därmed kan erbjuda lärosätena möjlighet till fördjupad dialog.
  • Ge i uppdrag till UKÄ att göra en tematisk utvärdering av lärosätenas införande av examensmålet om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Att stimulera till forskning utifrån de slutsatser som Forte kom fram till i sin kartläggning av forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Att Jämställdhetsmyndigheten får ett internationellt spridningsuppdrag.

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 15 april 2024

Senast uppdaterad: 3 maj 2024