Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Enkelt uttryckt består diskrimineringslagen av två delar: förbud mot att diskriminera och krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygger diskriminering genom aktiva åtgärder. Förbuden mot diskriminering syftar till att avskräcka från diskriminerande ageranden samt att kompensera och ge upprättelse för människor som blivit utsatta för diskriminering eller repressalier.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder syftar till ett förebyggande och främjande arbete. Den metod lagen anvisar är att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Diskrimineringsförbuden och lagens aktiva åtgärder omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024