Pekingplattformen – global handlingsplan för jämställdhet

1995 antog 189 länder den globala handlingsplanen för jämställdhet i Peking.

Logotype för Generation Equality

Den så kallade Pekingplattformen (Beijing Platform for Action) är numera en del av infrastrukturen för jämställdhetsarbetet i många länder i världen. Syftet med plattformen är att driva jämställdhetsarbetet framåt, bland annat utifrån FN:s kvinnokonvention (CEDAW), det avtal som förbinder stater att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor. Genomförandet av Pekingplattformen följs upp årligen av Kvinnokommissionen (CSW) hos FN. 

Pekingplattformen innebar enligt de flesta bedömare stora steg för jämställdhetsarbetet, med långtgående formuleringar för jämställdhet, liksom för kvinnors och flickors rättigheter. 

Pekingplattformens 12 kritiska områden

 1. Feminisering av fattigdom
 2. Kvinnor och utbildning
 3. Kvinnor och hälsa
 4. Våld mot kvinnor
 5. Väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor
 6. Kvinnor och ekonomi
 7. Kvinnors inflytande
 8. Organisering av jämställdhetsarbetet på nationell nivå
 9. Kvinnors mänskliga rättigheter
 10. Kvinnor och media
 11. Jämställdhet och miljö
 12. Flickebarnets situation

Pekingplattformen har idag slagits ihop med jämställdhetsaspekterna från Agenda 2030. Tillsammans formar de nu sex områden som länder fokuserar på i sina rapporter till FN. 

Sex områden där Pekingplattformen och Agenda 2030 samverkar

 1. Inkluderande ekonomier och anständigt arbete
 2. Fattigdomsbekämpning och socialt skydd
 3. Frihet från våld, stigma och stereotyper
 4. Deltagande, ansvarsutkrävande institutioner
 5. Fredliga och inkluderande samhällen
 6. Jämställdhet i klimatarbete och miljömässig hållbarhet

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024