Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar socialtjänstens verksamhet i landets kommuner. Socialtjänstens mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

En av socialtjänstens uppgifter att hjälpa brottsoffer. Det innebär bland annat att socialtjänsten ska ge stöd till våldsutsatta kvinnor och män, i så väl heterosexuella som homosexuella relationer, samt barn. I lagen tydliggörs kommunernas ansvar vad gäller stöd till brottsoffer. Det innebär att socialtjänsten särskilt ska beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av hjälp.

Socialtjänstlagen lyfter också kvinnor som utsatts för övergrepp eller våld av en närstående. Våldet kan vara av olika slag, så väl psykiskt, fysiskt som sexuellt. Med närstående menas att offret har eller har haft en nära och förtroendefull relation med förövaren, som till exempel make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn.

Socialtjänstens insatser varierar men många kommuner erbjuder rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd och kan bistå med tillfälligt skyddat boende.

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 16 september 2022