Viktiga årtal

Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Obligatorisk folkskola införs för flickor och pojkar.

Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta, dock enbart inom hantverk och handel.

Kravet på allmän och lika rösträtt hade varit en stor fråga i politiken sedan slutet av 1800-talet. Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen 1884 men avslogs. Frågan återkom gång på gång men utan resultat.

Den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram 1912 men röstades ned i den konservativt dominerade första kammaren. Utanför riksdagen pågick en stark opinionsbildning för den kvinnliga rösträtten bl.a. genom särskilda föreningar.

Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. 1921 hålls det första valet där kvinnor får rösta.

Efter valet 1921 tog fem kvinnor plats i riksdagen. I första kammaren blev Kerstin Hesselgren invald av liberaler och socialdemokrater. I andra kammaren valdes fyra kvinnor in: liberalen Elisabeth Tamm, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring samt Bertha Wellin, Lantmanna- och borgarepartiet. Kvinnorepresentationen i riksdagen ökade ganska långsamt de följande åren. Det gällde särskilt i första kammaren, med dess åtta år långa mandatperioder och indirekta valsätt. I andra kammaren som valdes direkt av väljarna vart fjärde år, skedde ökningen något snabbare.

Lag som stadgade att kvinnor, med vissa angivna undantag, skulle vara likställda med män ifråga om behörighet att inneha ämbete (statstjänst). Lagen antogs i juni 1923 och trädde i kraft i juli 1925. De tjänster som undantogs var främst militära och polisiära. För prästtjänster gällde särskilda stadganden. Många kvinnoorganisationer hade deltagit i det långvariga påtryckningsarbete som ledde fram till denna reform, men särskilt stora insatser gjordes av Akademiskt bildade kvinnors förening, bildad 1904.

 

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Se fler viktiga årtal

Bokhyllor inne en typisk biblioteksmiljö

KvinnSam är ett nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet. De listar viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige. Här kan du också läsa om första kvinnan inom olika områden och EU-direktiv.

KvinnSams webbplats
Bokhyllor inne en typisk biblioteksmiljö

Ska du jobba med jämställdhet?

Här hittar du praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi samlar handledningar, övningar, metoder och inspiration.