Om handboken

Handboken är till för att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en evidensbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv i Sverige. Den utgår från fem steg för förändring, som bygger på folkhälsomodeller från WHO:s utvecklingsarbete av våldsprevention.

Handboken beskriver hur ett våldsförebyggande arbete kan bedrivas samordnat, systematiskt och kunskapsbaserat. Fokus ligger på att långsiktigt förebygga olika former av mäns våld mot kvinnor, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handboken är tänkt att vara tillämpbar både i storskaliga våldsförebyggande satsningar som berör flera verksamheter och i mer avgränsade insatser inom en specifik verksamhet.

I handboken hittar ni texter, exempel och checklistor som kan vara ett konkret stöd i ett våldsförebyggande utvecklingsarbete. Ett avslutande kapitel fördjupar betydelsen av en sammanhängande förståelse av våld som ett jämställdhetsproblem, ger exempel på internationella överenskommelser och lagstiftning med särskild relevans för det våldsförebyggande arbetet samt sammanställer rekommenderad läsning.

Handboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok, då stegen kanske inte stämmer helt överens med var ni är i er process. Handboken berör framför allt frågor som:

  • Hur kan ett våldsförebyggande arbete integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete?
  • Hur kan våld beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att göra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts?
  • Hur kan det våldsförebyggande arbetet utgå från en genus- och problemanalys som säkerställer att insatser utvecklas och genomförs baserat på kunskap om faktorer som går att förändra?
  • Hur kan en evidensbaserad våldsförebyggande praktik utvecklas med stöd av såväl erfarenhetsbaserad som vetenskaplig kunskap?
  • Hur uppnås en långsiktigt hållbar implementering av arbetssätt och metoder som ger önskvärda resultat?

Aktörerna bakom revideringen av handboken

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

I myndighetens uppdrag ingår att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor inkluderat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.

I myndighetens uppdrag ingår också att främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt, liksom att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

MÄN – FÖR JÄMSTÄLLDHET, MOT VÅLD

Riksorganisationen MÄN är en feministisk, partipolitiskt obunden medlemsorganisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. MÄN är en rörelse med en vision om en jämställd värld utan våld som välkomnar medlemmar och aktivister av alla kön.

Organisationen utgör en plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor där män är med och förändrar och förändras tillsammans med andra. MÄN är också ett kunskapscentrum för frågor kring maskuliniteter, våld och våldsprevention, och utvecklar kunskap och metoder för ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete med genusperspektiv.

UNIZON

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Senast uppdaterad: 10:31 - 17 mars 2023