Covid-19 och våldsutsatthet

Utbrottet och spridningen av covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. För personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har situationen förvärrats. Jämställdhetsmyndigheten har samlat material till kommuner för att underlätta deras arbete att minska våldet.

En flicka som hänger i sin mammas skjortärm, tittar oroligt upp på föräldrarna.

Kommuner har sedan många år ett lagstadgat ansvar och skyldighet enligt både socialtjänstlag och föreskrifter när det gäller att se och tillgodose alla brottsoffers behov av stöd och hjälp. Ett särskilt ansvar rör våldsutsatta kvinnor och barn. Det innebär att kommuner behöver informationssatsningar och arbetssätt som når ut till olika målgrupper även under de särskilda omständigheter som covid-19 innebär.

 

Stöd och material till kommuner

Jämställdhetsmyndigheten har sedan april 2020 haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Vi har genomfört uppdraget utifrån de särskilda omständigheter som covid-19-pandemin har inneburit. Uppdraget har fokuserat på att stödja de kommuner, som bedöms ha störst behov av det, med att nå ut med information till personer som riskerar att vara särskild våldsutsatta.

Här har vi samlat arbetssätt och informationsmaterial som vi har utvecklat, samlat in, sammanställt och spridit inom ramen för uppdraget. Materialet syftar till att fungera som stöd för kommuner i arbetet med att sprida information och nå ut till personer utsatta för våld nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Information om våld och våldsutsatthet

Här finns information om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, information om olika våldstyper och våld mot grupper i särskild utsatthet. Sammanställningen är tänkt att fungera som stöd och inspiration för kommuners arbete med personer som är våldsutsatta.
Information om våldsutsatthet

Stöd till våldsutsatta, barn, anhöriga eller våldsutövare

Här finns råd och stöd till våldsutsatta och anhöriga. Informationen syftar till att användas som stöd och inspiration för kommuner och andra aktörer i arbetet med att hjälpa och stödja våldsutsatta personer. Materialet kan användas på webbplatser, i informationsmaterial eller vid framtagandet av policys och riktlinjer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Stöd till våldsutsatta, anhöriga eller våldsutövare

Informationsmaterial för spridning

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial om våldsutsatthet under covid-19. Kampanjen Tillsammans mot våld riktar sig till de som utsätts för våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Vi har också tagit fram informationsmaterial för spridning, material riktat till barn med mera.
Informationsmaterial om våldsutsatthet under covid-19-pandemin

Nationella myndigheter och organisationer som arbetar mot våldsutsatthet 

Informationen vänder sig till dig som arbetar på en kommun. Här hittar du samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer vars verksamhet riktar sig till olika grupper i samhället.
Myndigheter och organisationer som arbetar mot våldsutsatthet i samband med covid-19

Exempel på hur kommuner och regioner arbetat mot våldsutsatthet 

Många kommuner och andra aktörer i samhället har redan börjat utveckla sitt kommunikationsarbete, samt förändrat arbetssätt för att nå ut med information och insatser till utsatta målgrupper. Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en inventering av kommunernas arbete. Här presenterar vi några goda exempel av pågående arbete.
Kommuners och regioners arbete mot våldsutsatthet och covid-19

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 21 september 2023