Checklista till kommuners information på webben

Att utveckla arbetssätt och informationsspridning är centralt i arbetet mot våldsutsatthet i samband med utbrottet av covid-19. För att underlätta planering och genomförande har Jämställdhetsmyndigheten sammanställt en lista med viktiga hållpunkter i arbetet.

Som ett led i att identifiera arbetssätt har Jämställdhetsmyndigheten inventerat hundra kommuners webbplatser för att kartlägga hur kommunerna sprider information om ökad våldsutsatthet i samband med covid-19, samt den isolering som pandemin har bidragit till. Detta för att ge kunskap om hur informationsspridningen sker idag och för att utveckla framtida stöd till kommuner om informationsspridning och effektiva arbetssätt.

Urvalet av kommuner har inkluderat både stora och små kommuner i hela landet. Jämställdhetsmyndigheten har bland annat undersökt om det finns information om våldsutsatthet i anslutning till den information om covid-19 som samtliga kommuner har. I enlighet med regeringsuppdraget har Jämställdhetsmyndigheten särskilt tittat på information om våldsutsatthet för äldre kvinnor, personer med funktionsnedsättning, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utrikesfödda kvinnor, HBTQI-personer och barn. Även övergrepp som sker över digitala medier omfattas, samt området prostitution och människohandel.

Inventeringen visar på många positiva exempel hos kommuner. Flera kommuner har bland annat förbättrat sin information om våld i nära relationer. Många kommuner har dock bristfällig information. Detta gäller särskilt områden som riktar sig till våldsutsatta, äldre personer, personer med funktionsnedsättning samt HBTQI-personer. Vidare saknas ibland information på olika språk. När det gäller information om våld i digitala medier och prostitution och människohandel så saknas det information i en majoritet av kommunerna.

Nedan följer en checklista som stöd för information som vi bedömer som viktig att en kommun tillhandahåller på sin webbplats med anledning av covid-19 och risk för ökad utsatthet för våld. Vi har listat ett antal exempel under varje punkt för att konkret visa på hur informationen har framställts hos olika kommuner.

Allmän information om covid-19

På kommunens webbplats om allmän information om covid-19 bör det finnas information om risk för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av covid-19 samt hänvisning om vart man kan söka och få stöd och hjälp.

Direkt länk till information om våld i nära relationer/våld och hot, kontaktuppgifter till jourer, stödnummer med mera. Även information för den som riskerar att utsätta andra bör stå med.

Hänvisning till jour- eller stödverksamheter inom våldsområdet 

Hänvisning till egna stödverksamheter i kommunen eller länet/regionen,  kvinnofridslinjen, och andra stödlinjer för barn.

Beskrivning av olika typer av våld 

Olika former av våld bör benämnas och framgå som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Olika våldsformer bör beskrivas, exempelvis fysiskt, psykiskt, digitalt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse.

Inkluderande beskrivning av offer och förövare 

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer även i många olika relationsformer.

Samlad information om våldsutsatthet 

Exempelvis ha informationen även till våldsutsatta barn under informationen om våld i nära relationer eller åtminstone länka så att man hittar rätt. Hellre att informationen finns med på flera av hemsidans informationssidor än att den missas.

Information som är tillgänglig 

Informationen ska vara tillgänglig för alla personer, oavsett funktionsnedsättning eller bristande språkkunskaper. Dessutom bör det finnas information eller hänvisas till information anpassad för barn i olika åldrar.

Kontaktuppgifter till samverkande myndigheter och organisationer 

Kommunens webbsida bör innehålla information om kontaktuppgifter till exempelvis Polismyndigheten, särskilda verksamheter samt olika organisationer som kvinnojourer och barnrättsorganisationer.

Anhörig- och åskådarperspektivet 

Kommunens webbplats bör innehålla tydlig information till anhöriga, grannar och boende i kommunen om var man ska vända sig vid misstanke om våld mot exempelvis barn och grannar.

En panikknapp för att lämna sida/dölja information

En panik-knapp bör finnas på samtliga kommuners webbsidor. Det är en trygghet för att våldsutsatta ska våga söka på dessa sidor för att hitta information. I samband med Panik-knappen bör information om hur en raderar sökhistoriken finnas med.

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 22 november 2021

Senast uppdaterad: 11 maj 2022