Myndigheter och organisationer som arbetar mot utsatthet för våld

Här samlar Jämställdhetsmyndigheten de myndigheter och organisationer som jobbar mot utsatthet för våld.

Informationen vänder sig till dig som arbetar på en kommun. Här hittar du samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer vars verksamhet riktar sig till olika grupper i samhället.

Syftet är att sprida kunskap om olika gruppers utsatthet till personal inom kommunerna, men också att visa på inkluderande exemplifiering av stödorganisationer och myndigheter som riktar sig direkt till den utsatta målgruppen. Om en kommun i sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behöver komplettera sitt material eller sitt arbete till någon av dessa grupper finns denna samlade information på ett ställe.

Våldsutsatta kvinnor

Information till våldsutsatta

 • Kvinnofridslinjen 
  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. På deras webbplats kan du ladda ner material och affischer med information om kvinnofridslinjen. Informationen finns på flera språk.
  Telefon: 020-50 50 50
  Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats

 • Brottsofferjouren 
  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
  Telefon: 116 006
  Läs mer på Brottsofferjourens webbplats  

 • ROKS 
  ROKS är en riksorganisation som samlat kvinno– och tjejjourer i Sverige. På deras sida finns även möjlighet att filtrera sökningen och anpassa till exempelvis juridikjourer och dövjourer. 
  Läs mer på ROKS webbplats

 • Unizon 
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. Unizon har lanserat en kampanj riktad till unga personer som utsätts för våld i en nära relation. Kampanjen visas i sociala medier.
  Läs mer på Unizons webbplats

 • Voov 
  Voov är en organisation som riktar sig till våldsutsatta med husdjur. De ordnar bland annat jourhem åt djuren. 
  Läs mer på Voovs webbplats

 • Alla kvinnors hus 
  Alla kvinnors hus är 
  den största ideella kvinnojouren i landet och ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, men också n. De tar även emot medföljande husdjur.
  Läs mer på Alla kvinnors hus webbplats  
 • Jämställdhetsmyndigheten 
  Vi har tagit fram en film efter uppropet under hashtagen #utanskyddsnät om kvinnor som lever i missbruk, kriminalitet och prostitution och den våldsutsatthet som sällan tas på allvar av ansvariga myndigheter.
  Se filmen #utanskyddsnät
 • Länsstyrelsen Gävleborg
  Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reklamfilm för deras regionala webbplats om våld i nära relationer. Kampanjen Våldsfri vardag annonseras just nu på matbutiker runt om i länet. Ett utskick har också sänts ut till länets kommuner om kontaktuppgifter till koordinator för stöd och råd gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utskick riktat till skolpersonal är på gång, och som ska skickas ut strax innan sommarlovet ”Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet” 

 • Länsstyrelsen Norrbotten
  Länsstyrelsen Norrbotten har samlad information både för våldsutsatta och personer som arbetar med personer i utsatthet. Bland deras information finns exempel på våldstyper, särskilt utsatta grupper och kontaktuppgifter till nationella såväl som lokala stödresurser.
  Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats

Information till yrkesverksamma

 • Länsstyrelsen Gävleborg
  Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reklamfilm för deras regionala webbplats om våld i nära relationer. Kampanjen Våldsfri vardag annonseras just nu på matbutiker runt om i länet. Ett utskick har också sänts ut till länets kommuner om kontaktuppgifter till koordinator för stöd och råd gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utskick riktat till skolpersonal är på gång, och som ska skickas ut strax innan sommarlovet ”Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet” 

 • Länsstyrelsen Norrbotten
  Länsstyrelsen Norrbotten har samlad information både för våldsutsatta och personer som arbetar med personer i utsatthet. Bland deras information finns exempel på våldstyper, särskilt utsatta grupper och kontaktuppgifter till nationella såväl som lokala stödresurser.
  Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats

 

Barn och unga

Information till våldsutsatta

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter vänder sig till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters webbplats

 • Barnombudsmannen (BO)
  BO har särskild information riktad direkt till barn och unga om covid-19.
  Läs mer om Barnombudsmannens information om covid-19 till barn och unga
  BO har också tagit fram en stöd till dig under 18 år som har det jobbigt. Bland annat finns det en ordlista för barn med svåra ord som du kan höra i kontakten med socialtjänsten.
  Om du har det jobbigt

 • Bris
  Ring, mejla eller chatta anonymt med Bris, barnens rätt i samhället. Bris stöd är öppet dygnet runt. Ring 116 111, mejla och chatta på bris.se. Det finns även möjlighet att träffa kurator på plats.
  Läs mer på Bris webbplats

 • Youmo
  Youmo är en flerspråkig ungdomsmottagning dit barn och ungdomar kan vända sig för att få stöd och hjälp om våldsutsatthet. 
  Läs mer på Youmos webbplats

 • Barnahus
  Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott eller andra brott. Barnahus finns i många kommuner, exempelvis i Göteborg, Trollhättan, Gävle och Sundbyberg.
  Läs mer om Barnahus i Göteborg
  Läs mer om Barnahuset Fyrbodal  

 • Killfrågor 
  Killfrågor är en stödchat för pojkar och de som definierar sig som pojkar.
  Läs mer på Killfrågors webbplats

 • Koll på soc.
  Koll på soc. har publicerat filmer och lättillgänglig information till barn om familjesituationer där en familj eller ett barn behöver få hjälp av socialtjänsten. Filmerna handlar om allt från ekonomiskt bistånd till familjehemsplacering.
  Se filmerna på Koll på soc. webbplats 
  Socialstyrelsen har tagit fram affischer och trycksaker från Koll på soc som går att beställa kostnadsfritt.
  Beställ trycksaker från Koll på soc

 • Maskrosbarn
  Maskrosbarn är en organisation som har en stödchat för unga mellan 13-19 år och som har en förälder som har alkoholproblem, drogproblem, mår psykiskt dåligt eller utsätter barnet för psykiskt eller fysiskt våld.
  Läs mer på Maskrosbarns webbplats

 • IVO:s barn- och ungdomslinje
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06

  IVO genomförde i somras en första tillsyn av socialtjänster i Stockholms län och på Gotland för att granska arbetet med att ge stöd och skydd till barn och unga som riskerar att fara illa under pandemin. De hittade inga stora brister i tillsynen men påpekar att det finns risk för att allvarliga händelser inte uppmärksammas när socialtjänsten inte får in viktiga orosanmälningar.
  Läs mer om tillsynen 
  Läs mer på IVO:s webbplats

 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läs mer på Novahusets webbplats

 • Boujt
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs webbplats

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har samlat barn och ungas röster från #metoo uppropen om utsatthet för sexuella trakasserier för att öka kunskapen och förbättra bemötandet av unga som har utsatts.
  Ta del av filmen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats 

 • UR
  UR har tagit fram utbildningsfilmer om våld i unga partnerrelationer tillsammans med pedagogiskt material för gymnasieskola.
  Ta del av UR:s film

 • Ecpat
  Ecpat har startat en stödsida och en stödlinje för föräldrar om hur man kan stötta sitt barn i frågor om säkerhet och sexuella övergrepp- på och utanför nätet. Föräldrahjälpen är öppen måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-13.00, samt tisdagar kl. 11.00-13.00. Det går också bra att mejla.
  Telefonnummer till föräldrahjälpen: 020-111 33 44.
  Ecpats föräldrahjälp

Information till yrkesverksamma

 • Skolverket
  Skolverket påtalar vikten av en dialog mellan skolledning, elevhälsan och lärare för att tidigt upptäcka tecken på elever som riskerar att fara illa till följd av den nuvarande utvecklingen. De har även tillsammans med Rädda Barnen gjort en checklista för distansstudier och där lyfter de våldsutsatthet och vikten av att genom samverkan se och agera kring barn som riskerar att fara illa.
  Läs mer på Skolverkets hemsida
  Läs  mer på skolahemma.se 

 • SKR
  SKR har sammanställt de mest användbara metoder och verktyg som kan användas vid samtal med barn.
  Läs mer på SKR:s webbplats

 • Barnafrid 
  Barnafrid bedriver forskning, och har en kunskapsbank med information till yrkesverksamma om barns våldsutsatthet.
  Läs mer om Barnafrid
  Barnafrid har tagit fram affisch Värt att veta- svenska stödlinjer som går att ladda ner och använda gratis.
  Affischen Värt att veta

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF
  MUCF bedriver bland annat våldsförebyggande arbete och sprider metoder om detta. 
  Läs mer på MUCF:s webbplats

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial och studiehandledning för socialtjänst, hälso- och sjukvård om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I materialet finns information om arbete med barn som upplever eller utsätts för våld, och för unga som utsätts för våld i nära relationer.
  Ta del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial

 • Stiftelsen allmänna barnhuset
  Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram ett webbinarium om barns våldsutsatthet med hänsyn till rådande pandemi. De har även tagit fram filmer om barn i utsatthet.
  Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets webbplats
  Se filmen Multiutsatta barn
  Se filmen Det fjärde rummet
  Se filmen En väg ut ur våldet här

 • Dags att prata
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas webbplats

 • Rädda barnen
  Rädda barnen har bland annat tagit fram filmer för de som arbetar med barn eller är i närheten av ett barn som upplevt ett trauma.
  Läs mer på Rädda barnens webbplats

  Rädda Barnen har lanserat Stopp min kropp-vecka för att få fler vuxna att förstå vikten av att kunna prata om svåra ämnen och för att lättare agera och upptäcka när ett barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.
  Pressmeddelande om Stopp min kropp

 • Barnahus
  Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott eller andra brott. Barnahus finns i många kommuner, exempelvis i Göteborg, Trollhättan, Gävle och Sundbyberg.
  Läs mer om Barnahus i Göteborg
  Läs mer om Barnahuset Fyrbodal  

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har samlat barn och ungas röster från #metoo uppropen om utsatthet för sexuella trakasserier för att öka kunskapen och förbättra bemötandet av unga som har utsatts.
  Ta del av filmen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats 

 • UR
  UR har tagit fram utbildningsfilmer om våld i unga partnerrelationer tillsammans med pedagogiskt material för gymnasieskola.
  Ta del av UR:s film

Prostitution och människohandel

Information till våldsutsatta

Information till yrkesverksamma

 • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel
  Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel tillhandahåller operativt metodstöd vid misstanke om människohandel. NMT riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Jämställdhetsmyndigheten leder detta arbete.
  Telefon: 020-390 000 
  Lär mer på om Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Vi har tagit fram en film till följd av #metoo-uppropen där personer som sålt sex mot ersättning gick ihop under hashtagen #intedinhora. Budskapet bakom filmen är att synliggöra våld och utsatthet mot personer som lever i prostitution samt för att verka mot myter och föreställningar om gruppen.  
  Se filmen #intedinhora 

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket om sex mot ersättning och sexuell exploatering i form av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Det inkluderar både stöd till barn och unga och till vuxna.
  Läs mer på Socialstyrelsens webbplats 

Information till våldsutövare

Hedersrelaterat våld och förtryck

Information till våldsutsatta

 • TRIS
  TRIS arbetar för att individer, barn som vuxna, ska få tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.
  Telefon: 0774-40 66 00. 
  Läs mer på TRIS webbplats
  Metodstödet Våga förstå är ett kommunikationsverktyg framtaget av TRIS tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland som utformats för barn med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Metodstödet Våga förstå
 • Kärleken är fri 
  Kärleken är fri är en organisation som driver en stödchat för personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt lever med oro för tvångsgifte, könsstympning, kontroll och hot. 
  Kärleken är fri har öppet sin chatt kvällstid måndag-torsdag 19-21 och dagtid tisdag-torsdag 12-14.
  Läs mer på Kärleken är fris webbplats 

 • GAPF
  GAPF är en rikstäckande och ideell förening som riktar sig till män och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Telefon dagtid: 08-711 60 32
  Telefon övrig tid: 070-000 93 28  
  Läs mer om stödlinje för hedersrelaterat våld på GAPF:s webbplats 

 • Dialoga
  Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
  Läs mer på Dialogas webbplats

 • Utrikesdepartementet
  Om du befinner dig utomlands och behöver hjälp kan du kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig. Dit kan du ringa om du har frågor men också om du exempelvis riskerar att hållas kvar i utlandet, utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.
  Läs mer på Sveriges ambassaders webbplats
  Den som befinner sig utomlands kan även vid nödsituation vända sig till Sveriges UD-jour.
  UD-jour: 08-405 50 05
  Läs mer på regeringens webbplats

Information till yrkesverksamma

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial och studiehandledning för socialtjänst, hälso- och sjukvård om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
  Ta del av Socialstyrelsen utbildningsmaterial  
  Socialstyrelsen har även tagit fram ett bedömningsstöd för att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck.
  Ta del av Socialstyrelsens bedömningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

 • Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland
  Nationella kompetensteamet i vid Länsstyrelsen Östergötland har samlad information för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Nationella kompetensteamets webbplats
  Nationell stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

  Teamet har även lanserat kampanjen Saknad för att uppmärksamma barn som riskerar att föras utomlands och giftas bort mot sin vilja eller könsstympas under sommarloven. Informationen sprids bland annat genom en informationsfilm och affischer som det finns möjlighet att ladda ner.
  Ta del av materialet på hedersfortryck.se

  Läs mer om en mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i materialet Våga stå kvar (PDF)
    
 • TRIS
  TRIS arbetar för att individer, barn som vuxna, ska få tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.
  Telefon: 0774-40 66 00. 
  Läs mer på TRIS webbplats
  Metodstödet Våga förstå är ett kommunikationsverktyg framtaget av TRIS tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland som utformats för barn med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Metodstödet Våga förstå

 • Infogeneratorn
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här

 • Rädda barnen
  I rapporten Allt jag inte får göra lyfter Rädda barnen ungas egna röster om att leva i en hederskontext och belyser de brister som finns i samhällets stöd och insatser. Rapporten bygger på de samtal Rädda Barnen fått genom stödchatten Kärleken är fri de senaste fem åren.
  Läs rapporten här

 • Bris
  Bris har tagit fram har tagit fram stödmaterialet Det är alltid mig det är fel på till personal inom skola och förskola för att visa hur man kan arbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Hitta det bland Bris publikationer
 • Jämställdhetsmyndigheten har lyft fram barn och ungas berättelser som framkommit under #metoo om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Ta del av filmen

 • Skolverket
  Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Skolverket tillhandahåller stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Skolverkets webbplats

 • Utrikesdepartementet
  Om du befinner dig utomlands och behöver hjälp kan du kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig. Dit kan du ringa om du har frågor men också om du exempelvis riskerar att hållas kvar i utlandet, utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.
  Läs mer på Sveriges ambassaders webbplats
  Den som befinner sig utomlands kan även vid nödsituation vända sig till Sveriges UD-jour.
  UD-jour: 08-405 50 05
  Läs mer på regeringens webbplats
  UD har även tagit fram affischer om kontaktuppgifter om någon riskerar att kvarhållas utomlands, tvingas ingå ett tvångsgifte, könsstympning eller utsätts för andra hot eller förtryck från familjen. Finns att ladda ner här:
  Ladda hem materialet på hedersfortryck.se

Digitalt våld och sexuell exploatering på nätet

Information till våldsutsatta

 • Ecpat
  Ecpat har en hotline där allmänheten kan anmäla tips anonymt . De har även en stödlinje för barn upp till 18 år. Stödlinjen är öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 15.00-17.00 och onsdagar kl. 17.00-22.00. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon till stödlinje: 020-112 100. Det går även att chatta eller mejla.
  Ecpats kontaktformulär 
  Läs mer på Ecpats webbplats
  Ecpats hotline
  Läs Ecpatss rapport om sin hotline

  Ecpat har startat en stödsida och en stödlinje för föräldrar om hur man kan stötta sitt barn i frågor om säkerhet och sexuella övergrepp- på och utanför nätet. Föräldrahjälpen är öppen måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-13.00, samt tisdagar kl. 11.00-13.00. Det går också bra att mejla.
  Telefonnummer till föräldrahjälpen: 020-111 33 44.
  Ecpats föräldrahjälp

 • Pegasus stödchatt
  Pegasus har en stödchatt för ungdomar som har utsatts för övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Pegasus webbplats

 • Jag vill veta
  Jag vill veta har tagit fram information om grooming och övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Jag vill vetas webbplats
 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. Novahuset har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag kl. 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets webbplats

 • Polisen
  Polisen har lanserat materialet Är det delbart? om brott som begås på nätet.
  Polisens material Är det delbart?

Information till yrkesverksamma

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har publicerat information om hur man kan motverka grooming mot barn på nätet.
  Om grooming

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
  MUCF har nedladdningsbart forsknings-, informations- och utbildningsmaterial om bland annat hur en ska arbeta med barn, unga och vuxna kring sexuell exploatering.
  Läs mer på MUCF:s webbplats

 • Stiftelsen allmänna barnahuset
  Stiftelsen allmänna barnhuset bedriver forskning om övergrepp och exploatering av barn på nätet. Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets webbplats

 • Rädda barnen
  Rädda barnen har tagit fram handboken #nätsmart, om hur man pratar med barn om sexuell utsatthet på nätet.
  Ta del av Rädda barnens handbok

  Rädda Barnen har också lanserat Stopp min kropp-vecka för att få fler vuxna att förstå vikten av att kunna prata om svåra ämnen och för att lättare agera och upptäcka när ett barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.
  Pressmeddelande om Stopp min kropp

 • Aktiv skola
  Aktiv skola har gjort en film om grooming.
  Se Aktiv skolas film  

Unga kvinnor

Information till våldsutsatta

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation, eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters webbplats 

 • Unga relationer
  Unga relationer har en stödchat som riktar sig till unga personer (kvinnor och män) som lever i destruktiva relationer och utsatthet. De har även varit med och tagit fram informationskampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.
  Läs mer på Unga relationers webbplats
  Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt 

 • Youmo 
  Youmo driver en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld.
  Här hittar du sektionen för våldsutsatthet på Youmos webbplats

 • Tjejjouren
  Tjejjouren har kontaktuppgifter till alla tjej-och transjourer i Sverige. 
  Läs mer på Tjejjourens webbplats

 • Dags att prata
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas webbplats

 • Föreningen Storasyster
  Föreningen Storasyster är Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt och som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder stöd genom bland annat mejl- och chattjour, stödperson online, juridisk rådgivning och samtalsmottagning. De erbjuder även stöd till anhöriga. De har även publicerat en rapport om covid-19-pandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld.
  Läs mer på Föreningen Storasysters webbplats
  Läs rapporten på Föreningen Storasysters webbplats

 • IVO:s barn- och ungdomslinje
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06
  Mer om barn- och ungdomslinjen finns att läsa på IVO:s webbplats

 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets webbplats
 • Unizon
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. 
  Läs mer på Unizons webbplats
 • Unizon har lanserat en kampanj riktat till unga personer som utsätts för våld i en nära relation. Kampanjen visas i sociala medier.
  Unizons kampanj

 • Brottsofferjouren
  Brottsoffermyndigheten har spelat in flera kunskapsfilmer, bland annat om våld i ungas parrelationer.
  Filmer om våld ungas relationer

Information till yrkesverksamma

 • Dags att prata
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas webbplats
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har samlat barn och ungas röster från #metoouppropen om utsatthet för sexuella trakasserier för att öka kunskapen och förbättra bemötandet av unga som har utsatts.
  Ta del av filmen

Utrikes födda kvinnor

Information till våldsutsatta

 • Youmo
  Youmo har en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld. 
  Här kan du läsa om ungdomsmottagningen på Youmos webbplats

 • Information om Sverige
  Information om Sverige tar upp våldsfrågor och olika särskilt utsatta grupper. Deras information riktar sig till nyanlända och personer som inte har stor kunskap om det svenska samhället.
  Läs mer på Information om Sveriges webbplats

 • NCK
  NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Filmen berättar om stödtelefonen: att den alltid är öppen, är kostnadsfri att ringa och att den som ringer garanteras anonymitet.
  Filmen finns på engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). Dessutom finns en animerad film med information om stödtelefonen på flera olika språk.
  För dig som inte pratar svenska kan en tolk kopplas in.
  Läs mer på NCK:s webbplats
  Material och affischer med information om kvinnofridslinjen. Informationen finns på flera språk.
  Beställ material om Kvinnofridslinjen

Information till yrkesverksamma

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund. 
  Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial

 • Infogeneratorn
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn

 • Information om Sverige
  Information om Sverige tar upp våldsfrågor och olika särskilt utsatta grupper. Deras information riktar sig till nyanlända och personer som inte har stor kunskap om det svenska samhället.
  Läs mer på Information om Sveriges webbplats

Äldre kvinnor

Information till yrkesverksamma

 • Nationellt kvinnocentrum
  Nationellt kvinnocentrum har bland annat tagit fram filmer om hur man frågar om våldsutsatthet. En del av materialet riktar sig bland annat till äldre, med beskrivningar av att våldet kan se annorlunda ut gentemot andra grupper. 
  Läs mer på NCK:s webbplats

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Ett kapitel berör våld mot äldre personer.
  Ladda ner Socialstyrelsens utbildningsmaterial (PDF)

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Vi tog fram en film till följd av #metoouppropen där äldre kvinnor gick ihop under hashtagen #intebättreförr, för att synliggöra våld mot äldre kvinnor.
  Se filmen #intebättreförr

HBTQI-personer

Information till våldsutsatta

 • RFSL
  RFSL erbjuder stöd till HBTQI-personer som utsatts för trakasserier, hot eller våld. De har även en lista på samtliga mottagningar och enheter som är HBTQI-certifierade. Jourtelefon: 020-34 13 16
  Läs mer på RFSL:s webbplats
  Läs mer om HBTQI-certifierade mottagningar på RFSL:s webbplats

  RFSL utbildar brottsofferjourer, socialtjänst, kvinnojourer, verksamheter inom vården med flera om HBTQI-frågor och inkludering.
  Utbildningen är alltid anpassad efter den enskilda verksamheten och fokuserar bland annat på HBTQI-begrepp och normer, våld i HBTQI-personers nära relationer, hatbrott och bemötande. Kontakt: utbildning@rfsl.se
  Läs mer om RFSL:s utbildningar

 • TRIS
  TRIS riktar sig bland annat till HBTQ-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Telefon: 0774-40 66 00
  Läs mer på TRIS webbplats

 • Pegasus
  Pegasus har särskild information till yrkesverksamma kring hur en ställer frågan om sex mot ersättning till hbtq-personer. 
  Läs mer på Pegasus webbplats
 • Indra queer- tjej och transjour  
  Indra ger stöd till alla som definierar sig som ung tjej, queer och/eller transperson, 10–25 år.
  Läs mer på Indras webbplats

 • NCK
  NCK har tagit fram en rapport om att det är svårare för lesbiska och queera personer att få hjälp när de utsatts för våld.
  NCK:s rapport

Information till yrkesverksamma

 • RFSL
  RFSL utbildar brottsofferjourer, socialtjänst, kvinnojourer, verksamheter inom vården med flera om HBTQI-frågor och inkludering.
  Utbildningen är alltid anpassad efter den enskilda verksamheten och fokuserar bland annat på HBTQI-begrepp och normer, våld i HBTQI-personers nära relationer, hatbrott och bemötande. Kontakt: utbildning@rfsl.se
  Läs mer om RFSL:s utbildningar

Personer med funktionsnedsättning

Information till våldsutsatta

 • Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT)
  Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk är en stödjour som drivs för målgruppen döva, hörselskadade, dövblinda, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. 
  Läs mer på Nationell kvinnojours webbplats

  NKTJ har publicerat rapporten En kafkaliknande process där de kartlagt bemötande som myndigheterna ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och unga tjejer samt icke-binära.
  Rapporten En kafkaliknande process

  NKJT bedriver sedan 1 december 2021 Sveriges första teckenspråkiga skyddade boende.
  NKJT:s skyddade boende

 • TRIS
  TRIS har information som riktar sig till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och har en funktionsnedsättning. Jourtelefon: 0774-40 66 00. TRIS-chatten är öppen måndagar och torsdagar 15.00-23.00.
  Läs mer på TRIS webbplats

 • RFSL
  RFSL har information som riktar sig till hbtq-personer som har någon form av funktionsnedsättning.
  Läs mer på RFSL:s webbplats

 • Boujt
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs webbplats

 • Forum Skill är en resursorganisation som med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter. De har tagit fram materialet Något har hänt som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som utsatts för sexuellt våld.
  Ta del av materialet Något har hänt 

 • Västra Götalandsregionen
  Västra Götalandsregionen har kommunikations- och dataresurscenter Dart, där man arbetar för att stödja kommunikationen för personer med funktionsnedsättning. Det ligger i Göteborg men tar emot patienter från hela Sverige.
  Läs mer om Dart 

 • Barnombudsmannen (BO)
  BO har också tagit fram en stöd till dig under 18 år som har det jobbigt. Bland annat finns det en ordlista för barn med svåra ord som du kan höra i kontakten med socialtjänsten. Det finns information på teckenspråk.
  Om du har det jobbigt

Information till yrkesverksamma

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial för yrkesverksamma om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial

 • Myndigheten för delaktighet (MFD) 
  Myndigheten för delaktighet har tagit fram information och filmer om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Se filmerna på Myndigheten för delaktighets webbplats
  MFD har i samråd med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en informationsfilm om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  MFD:s filmer

 • Barnombudsmannen
  Barnombudsmannen har information på sin webbsida om våld mot barn med funktionsnedsättning.
  Läs mer på Barnombudsmannens webbplats
 • BO har också tagit fram en stöd till dig under 18 år som har det jobbigt. Bland annat finns det en ordlista för barn med svåra ord som du kan höra i kontakten med socialtjänsten. Det finns information på teckenspråk.
  Om du har det jobbigt

 • Jämställdhetsmyndigheten
  Vi tog fram en film till följd av #metoo-uppropen, där kvinnor med funktionsnedsättning gick ihop under hashtagen #slutvillkorat. Filmen syftade till att synliggöra våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar till följd av att rätten till stöd ofta villkoras, vilket gör dem mer utsatta för sexuella trakasserier och våld. Ett annat upprop var #slådövaörattill, där kvinnor och icke-binära med dövhet, hörselnedsättning, och dövstumhet gick samman för att synliggöra våldet och bristen på trygga rum.  
  Se filmen #slutvillkorat
  Se filmen #slådövaörattill

 • TRIS
  Metodstödet Våga förstå är ett kommunikationsverktyg framtaget av TRIS tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland som utformats för barn med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Metodstödet Våga förstå

  TRIS-chatten är öppen måndagar och torsdagar 15.00-23.00.
  TRIS webbplats

 • Bräcke diakoni 
  Bräcke diakoni har bedrivit forskning kring dubbel utsatthet för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer på Bräcke diakonis webbplats

 • Forum Skill är en resursorganisation som med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter. De har tagit fram materialet Något har hänt som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som utsatts för sexuellt våld.
  Ta del av materialet Något har hänt 

Våldsutsatta män

Information till våldsutsatta

 • Nationella Mansjouren
  Nationella mansjouren erbjuder stöd genom exempelvis samtal, för män som både är utsatta för våld och våldsutövare.
  Telefon: 08-30 30 20
  Läs mer på Nationella mansjourens webbplats

 • MÄN
  MÄN arbetar våldsförebyggande mot maskulinitetsnormer och machokultur. MÄN driver en samtalsmottagning för personer mellan 15-25 år som identifierar sig som killar. De erbjuder professionellt stöd för killar som bland annat utövar eller har utövat våld i sina relationer, har problem med ilska, aggressivitet och/eller svartsjuka, som har relationssvårigheter eller som själva har blivit utsatta för våld.
  Läs mer om mottagningen Killar.se
  Läs mer på MÄN:s webbplats

 • Unga relationer 
  Unga relationer driver en stödchat för unga personer (kvinnor och män) som lever i destruktiva relationer och utsatthet.
  Läs mer om att vara utsatt för våld på Unga relationers webbplats

 • Alla kvinnors hus
  Alla kvinnors hus är den största ideella kvinnojouren i landet och ger stöd till våldsutsatta kvinnor, män och barn. De tar även emot medföljande husdjur.
  Läs mer på Alla kvinnors hus webbplats

Våldsutövare

Information till våldsutövare

 • Nationella Mansjouren
  På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld., både som utsatt och som utövare.
  Telefon: 08-30 30 20
  Läs mer på Nationella mansjourens webbplats

 • Välj att sluta
  Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll. Telefon: 020-555 666.
  Läs mer på Välj att slutas webbplats

 • KAST
  KAST riktar sig till köpare av sexuella tjänster. KAST finns i flera svenska kommuner.
  Läs mer om KAST i Göteborg 

 • Preventell
  Preventell är en hjälplinje vid oönskad sexualitet. Telefon: 020-66 77 88.
  Läs mer på Preventells webbplats

 • MÄN
  Organisationen MÄN driver en samtalsmottagning för personer mellan 15-25 år som identifierar sig som killar. De erbjuder professionellt stöd för killar som bland annat utövar eller har utövat våld i sina relationer, har problem med ilska, aggressivitet och/eller svartsjuka, som har relationssvårigheter eller som själva har blivit utsatta för våld.
  Läs mer på MÄN:s webbplats

 • Föreningen 1 000 möjligheter
  Föreningen 1 000 möjligheter driver sidan Ungarelationer.se som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis.
  Ta del av webbmaterialet Om du utsätter din partner för våld

Information till yrkesverksamma


Internationella aktörer

Internationella aktörer

 • European institute of Gender Equality (EIGE)
  EIGE arbetar med jämställdhetsfrågor i Europa. De skriver bland annat om pandemins påverkan på våld i nära relationer. De tar upp exempel från länder i Europa som har upplevt ökningar av våldet till följd av isolering under covid-19. EIGE förespråkar ett koordinerat och förebyggande arbete i europeiska stater mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att identifiera kvinnor som lever i våldsutsatthet. De talar också om samhället och anhörigas roll för att upptäcka och anmäla misstankar om våld. Nationella kampanjer tas upp som ett alternativ för att på ett effektivt sätt nå ut till våldsutsatta.
  Läs mer på EIGE:s hemsida

 • Europakommissionen
  Europakommissionen har publicerat en rapport som sammanställts i samband med ett webbinarium om länders arbete mot våld i nära relationer i samband med covid-19. I rapporten har goda exempel tagits upp från några av de länder som deltog i webbinariet.  
  Läs rapporten på Europakommissionens hemsida

 • World Health Organization 
  WHO har inlett en kampanj tillsammans med FIFA och EU-kommissionen som kallas #SafeHome, för att stötta kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Kampanjen har inletts till följd av de stigande siffrorna om våld i hemmen som framkommer i rapporter från länder som vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. WHO sprider bland annat kunskap om våldsutsatthet i världen idag.
  Läs mer på WHO:s hemsida

 • United Nations Development Program (UNDP)
  UNDP skriver på sin hemsida om coronapandemins effekter på ojämlikheter i samhällen runt om i världen. De har bland annat tagit fram en rapport där de diskuterar vikten av att agera mot könsrelaterat våld (Gender based violence, GBV). Rapporten understryker vikten av att arbeta med det under pandemin, men även efter. De har även utarbetat en lista med tips och råd till länder på åtgärder de bör vidta, och ger även konkreta exempel.
  Läs mer på UNDP:s hemsida

 • UN Women
  UN Women uppmärksammar den ökade våldsutsattheten med en rapport och en kampanj de kallar för “The shadow pandemic”. I rapporten presenterar de siffror och statistik för att belysa och synliggöra det globala våldet mot flickor och kvinnor.
  Läs mer på UN Womens hemsida 

 • Action Aid
  Action Aid har publicerat en rapporten ”Action Aid – Surviving covid-19: a women led response”. Rapporten handlar om våldsutsatthet till följd av covid-19-pandemin- De presenterar bland annat goda exempel från länder som arbetar med frågan, samt en sammanställd lista på globala rekommendationer till policys och för staters arbete för att motverka våldet mot kvinnor.
  Läs rapporten på Action Aids hemsida

 • Pro Sentret (Norge)
  Pro Sentret i Norge har genom intervjuer med kvinnoorganisationer och jourer som riktar sig till kvinnor som har sex för ersättning, kartlagt den ökade utsattheten för gruppen i de nordiska länderna till följd av covid-19.
  Läs mer på Pro Sentrets hemsida

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 24 januari 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023