Fakta och statistik

Så vanligt är det att bli utsatt för olika former av våld och så förändras problemet över tid.

En flicka som hänger i sin mammas skjortärm, tittar oroligt upp på föräldrarna.

Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utvecklingen inom hela jämställdhetsområdet. Ett av de sex delmålen i den svenska jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer brukar pekas ut som det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Här finns dock ett stort mörkertal. Den officiella statistiken fångar många gånger inte upp alla våldets uttrycksformer, som psykiskt våld, digitalt våld, materiellt våld eller ekonomiskt våld.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar tillsammans med flera andra myndigheter för att på sikt få en bättre bild av hur många som är utsatta för våld, hur många som utövar våld och hur ofta våldet förekommer. Arbetet sker inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där förbättrad upptäckt av våld är en central målsättning.

Även om inte alla fall fångas upp i den officiella statistiken framträder ett tydligt samhällsproblem. Bakom varje enskilt fall som tillsammans bildar siffrorna i statistiken finns människor som drabbats av lidande. Ofta har inte bara den som blivit direkt utsatt för våldet påverkats utan även barn och andra människor runt omkring.

Här följer ett urval av publicerade fakta och officiell statistik kring vissa uttryck av våldsbrott, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den här sammanställningen fokuserar på vuxna och personer från 16 år och uppåt.

 

Utsatthet för våld och hot


Personer 16–84 år som uppger att de föregående år blivit utsatta för misshandel

2018: 2,8 procent kvinnor, 4,4 procent män
2019: 2,7 procent kvinnor, 4,6 procent män
2020: 2.2 procent kvinnor, 3,5 procent män
2021: 2,1 procent kvinnor, 3,5 procent män
2022: 2,3 procent kvinnor, 3,3 procent män

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet 2023

Individer utsatta för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna

Totalt: 1,8 procent kvinnor, 2,2 procent män
16–29 år: 4,3 procent kvinnor, 4,2 procent män

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten 2022

Var våldet ägt rum när individer utsatts för fysiskt våld:

I hemmet: 21 procent kvinnor, 9 procent män
På allmän plats eller ett nöjesställe: 19 procent kvinnor, 34 procent män
Arbetsplatsen/skolan: 24 procent kvinnor, 20 procent män

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten 2016, 2018

Personer 16–84 år som uppger att de föregående år blivit utsatta för hot

2018: 8,9 procent kvinnor, 9,4 procent män
2019: 8,9 procent kvinnor, 9,5 procent män
2020: 8,1 procent kvinnor, 8,8 procent män
2021: 7,6 procent kvinnor, 8,0 procent män
2022: 7,6 procent kvinnor, 7,8 procent män

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet 2023

Anmälda misshandelsbrott

Totalt 86 466 anmälda misshandelsbrott mot person varav:
Mot flickor och kvinnor: 40 338 (47 procent)
Mot pojkar och män: 46 128 (53 procent)

Av de misshandelsbrott som anmäldes 2023 var 71 procent brott riktade mot vuxna.

Källa: Kriminalstatistik 2023: Anmälda brott, Brottsförebyggande rådet

Individer utsatta för hot om våld under de senaste tolv månaderna

Totalt: 3,6 procent kvinnor, 3,5 procent män
16–29 år: 6,9 procent kvinnor, 5,4 procent män

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten 2022

 

Utsatthet för våld i relation


Anmälda misshandelsbrott där gärningspersonen varit bekant med offret

2023: Totalt 37 909 anmälda misshandelsbrott mot person 18 år eller äldre där gärningspersonen varit bekant med offret, varav:
Mot kvinnor: 24 627 (65 procent)
Mot män: 13 282 (35 procent)

Källa: Kriminalstatistik 2023: Anmälda brott, Brottsförebyggande rådet

Brott i parrelation

Registrerade inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten:
2020: 34 210
2021: 33 960
2022: 32 366
2023: 33 268

Andel brottsmisstankar som lett till lagföring (att någon ställts till ansvar för brott):

2020: 17,5 procent
2021: 18,7 procent
2022: 19,5 procent
2023: 18,8 procent

Kategorin brott i parrelation fångar våldsbrott, brott mot frihet och frid samt sexualbrott där Brottsförebyggande rådets brottskoder urskiljer att relationen mellan misstänkt och målsägande är eller har varit en parrelation.

Källa: Åklagarmyndighetens årsredovisning 2023

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation

2019: 16 dödade kvinnor, 2 dödade män
2020: 13 dödade kvinnor, 4 dödade män
2021: 15 dödade kvinnor, 4 dödade män
2022: 10 dödade kvinnor, inga dödade män
2023: 10 dödade kvinnor, inga dödade män

Källa: Kriminalstatistik 2023: Konstaterade fall av dödligt våld, Brottsförebyggande rådet

 

Sexualbrott och sexuella trakasserier

Personer 16–84 år som uppger att de föregående år blivit utsatta för sexualbrott

2018: 9,9 procent kvinnor, 1,6 procent män
2019: 9,4 procent kvinnor, 1,4 procent män
2020: 7,7 procent kvinnor, 1,2 procent män 
2021: 7,5 procent kvinnor, 1,1 procent män
2022: 7,8 procent kvinnor, 1,2 procent män

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet 2023

Personer 16–24 år som uppger att de föregående år blivit utsatta för sexualbrott

2018: 32,2 procent kvinnor, 3,2 procent män
2019: 29,2 procent kvinnor, 3,2 procent män
2020: 26,1 procent kvinnor, 2,4 procent män
2021: 26,9 procent kvinnor, 3,0 procent män
2022: 25,3 procent kvinnor, 3,1 procent män

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet 2023

Anmälda sexualbrott under 2023

Totalt 5 441 anmälda våldtäkter mot person 18 år och äldre, varav:
Mot kvinnor: 5 158 (94,7 procent)
Mot män: 283 (5,3 procent)

Totalt 1 822 anmälda våldtäkter av närstående genom parrelation mot person 18 år och äldre, varav:
Mot kvinnor: 1 780 (97,7 procent)
Mot män: 42 (2,3 procent)

Totalt 237 anmälda fall av sexuella övergrepp mot person 18 år och äldre, varav:
Mot kvinnor: 223 (85,1 procent)
Mot män: 39 (14,9 procent)

Totalt 63 anmälda fall av sexuella övergrepp genom parrelation mot person 18 år och äldre, varav:
Mot kvinnor: 53 (91,4 procent)
Mot män: 5 (8,6 procent)

Källa: Kriminalstatistik 2023: Anmälda brott samt Anmälda brott 2023: Slutlig statistik, Brottsförebyggande rådet

Personer som under de sista tolv månaderna har varit utsatta för sexuella trakasserier av sin chef, arbetskamrat eller en annan person på sitt arbete

16–64 år
10 procent flickor och kvinnor
2 procent pojkar och män

16–29 år
24 procent flickor och kvinnor
3 procent pojkar och män

Källa: Arbetsmiljön 2021, Arbetsmiljöverket

Elever i årskurs 9 som uppger att de har blivit tafsade eller tagna på ett sexuellt sätt mot sin vilja, eller blivit tvingade till att göra något som de upplevde som sexuellt, under de senaste 12 månaderna

2015: 24 procent flickor, 6 procent pojkar
2017: 28 procent flickor, 8 procent pojkar
2019: 21 procent flickor, 6 procent pojkar
2021: 24 procent flickor, 6 procent pojkar

Källa: Skolundersökningen om brott 2021, Brottsförebyggande rådet

Misstänkt utövande av våld


Personer som misstänkts för misshandel

Totalt 35 411 personer, varav:
Kvinnor: 7 848 (22 procent)
Män: 27 543(78 procent)

Personer som misstänkts för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre

Totalt
Kvinnor: 2 563 (18 procent)
Män: 11 662 (82 procent)

Närstående genom parrelation
Kvinnor: 191 (3 procent)
Män: 6 917 (97 procent)

Personer som misstänkts för misshandel mot man 18 år eller äldre

Totalt
Kvinnor: 2 855 (20 procent)
Män: 11 763 (80 procent)

Närstående genom parrelation
Kvinnor: 1 511 (89 procent)
Män: 192 (11 procent)

Källa: Kriminalstatistik 2022: Misstänkta personer, Brottsförebyggande rådet.

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 november 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024