Så pratar du om könsstympning

Det absolut viktigaste är att våga prata om könsstympning: Tabubelagda ämnen är svåra, men särskilt viktiga, att prata om. Även om det viktigaste är att prata om frågan, så finns det saker som gör det enklare att skapa trygga samtalsmiljöer som kan leda till riktig förändring.


Förebyggande arbete 

Har du en roll som ledare kan du vara med och främja samtal kring svåra frågor. Du har möjligheten att arbeta förebyggande genom normbildning och attitydförändring som kan stärka flickor och kvinnors rättigheter.

Könsstympning av flickor och kvinnor är inte endast ett övergrepp mot flickor och kvinnors kroppsliga integritet utan även en fråga att diskutera ur flera olika perspektiv. Att diskutera jämställdhet, barnkonventionen och mänskliga rättigheter är ett sätt att placera frågan i ett större sammanhang som belyser flera olika utgångspunkter till varför könsstympning är en skadlig sedvänja som ska förebyggas och upphöra.

Kom ihåg att inkludera pojkar och män i samtalet!

För att förebygga och skapa förändring krävs att fler än bara de som utsatts eller riskerar att utsättas inkluderas i samtalet. Det är därför viktigt att inte glömma att inkludera även pojkar och män i samtalet. Arbetet med pojkar och män har både nationellt och internationellt identifierats som ett område som särskilt behöver utvecklas.

Könsstympning av flickor och kvinnor betraktas i många miljöer vara en fråga som inte berör pojkar och män. Ofta tas beslutet av kvinnorna och det är endast flickor och kvinnor som närvarar vid utförandet av en könsstympning. Det är därför viktigt att närma sig frågan ur ett perspektiv av att pojkar och män är avgörande för att den skadliga sedvänjan kan få ett stopp men kanske sällan eller aldrig tidigare har diskuterat frågan eller fått kunskap om vad könsstympning är eller har för konsekvenser. Förbered därför samtal som utgår ifrån att belysa pojkar och män om frågan för att sedan diskutera hur pojkar och män kan bidra till att förebygga att flickor och kvinnor utsätts.

Att bedriva ett verkningsfullt och långsiktigt förebyggande arbete kräver att det finns kunskap, information och vetskap om vart en vänder sig vid behov. Detta kan du som ledare se till att upplysa de målgrupperna du möter om. Genom att ha information och material tillgängligt i era lokaler kan du minska avståndet mellan att våga fråga och prata om problemet. Under fliken ”Ladda ner material” hittar du material som kan vara lämpligt att ha tillgängligt i era lokaler.

När du som ledare är modig och står stadigt genom att lyfta frågan på ett inkluderande sätt, kommer detta kunna ha en effekt på den miljön du skapar för de unga du möter.

7 steg för ett lyckat förebyggande arbete:

 1. Bygg förtroende

 2. Bryt tabun kring könsstympning

 3. Skapa ett tryggt samtalsklimat

 4. Utbilda och informera dig själv och andra

 5. Lyft frågan flera gånger

 6. Placera frågan i ett större sammanhang

 7. Glöm inte pojkar och män

Dina bästa argument

Som ledare har du ett ansvar att informera, upplysa och visa att det finns vuxna som kan och vill bryta tystnaden kring könsstympning. Men det kan vara tryggt med några enkla huvudargument att bära med sig. 

Könsstympning av flickor och kvinnor… 

 • …stöds inte i någon religion. 

 • …är en skadlig sedvänja som innebär livslångt lidande för många som utsätts. 

 • …är ett brott enligt svensk lag och internationella konventioner. 

 • …har inga medicinska fördelar

 • …är ett övergrepp mot kvinnors och flickors kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter 

 

Bemötande av utsatta

Om du möter flickor eller kvinnor som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning är det viktigt att bemöta ämnet och våga stå kvar. Tystnad eller att undvika ämnet bidrar till att normalisera könsstympning.

För att göra det enklare att prata om frågan kan du lyfta den i en större kontext om exempelvis mänskliga rättigheter eller rätten till sin egen kropp.

Att prata om könsstympning kan för många vara känsligt. I vissa fall kan det handla om att flickan inte tidigare haft kunskap om att det hon blivit utsatt för är ett övergrepp och ett brott. Det är därför viktigt att ställa öppna frågor som gör det möjligt för flickan att få sätta ord på sin egen upplevelse. I andra fall kan det handla om att flickan inte vill prata om sina föräldrar eller andra vuxna i sin omgivning som våldsutövare.

Det är viktigt att som ledare att lyssna och plocka upp tråden vid flera tillfällen för att visa att du finns kvar. Under ”Till dig som är utsatt” hittar du även hänvisningar till stödkontakter som du kan hänvisa till. Det är viktigt att du som ledare visar på att det finns hjälp att få och hänvisar individen rätt.

Skulle en misstanke väckas om att någon blivit eller riskerar att bli utsatt är det viktigt att du möjliggör ett enskilt samtal med den individen och vågar fråga- det kan var avgörande för att känna trygghet i att du som ledare vågar bryta tystnaden.

 

Vid misstanke om utsatthet

Om du misstänker att någon far illa ska eller bör du göra en orosanmälan till socialtjänst beroende på vilken yrkeskategori du tillhör. Du är enligt lag skyldig att göra en orosanmälan om du har anmälningsskyldighet. På Socialstyrelsens hemsida kan du få mer information om vad detta innebär.

Vid misstanke om brott ska du göra en polisanmälan. På Polisens hemsida kan du läsa mer om bland annat vad du behöver tänka på vid anmälan.

Är du en vuxen som kommer i kontakt med barn och unga genom ditt yrke eller ideella engagemang kan du även vända dig till Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtrycks stödtelefon på 010-223 57 60 för stöd i individärenden.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 9 augusti 2021

Senast uppdaterad: 24 februari 2023

Lär dig mer om könsstympning

Om du som ledare vill lära dig mer om könsstympning av flickor och kvinnor kan du besöka någon av följande hemsidor. Vi har även material som finns tillgängligt under ”Ladda ner material”.

Nationella Kompetensteamet

Nationella kompetensteamet har en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns även numret till en stödtelefon om du behöver råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Här hittar du även två informationsfilmer som vänder sig till yrkesverksamma och barn och unga. Filmerna finns översatta och dubbade till 10 olika språk. Sedan filmerna kom 2015 har det tillkommit lagstiftning som du kan läsa mer om under fliken ”Du har en juridisk skyldighet”

Du kan även läsa mer på deras hemsida Hedersfortryck.se. På sidan finns information som riktar sig till yrkesverksamma och utsatta.

 

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning arbetar med opinionsbildning kring Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter samt information och upplysning kring sexualitet och samlevnad.

Läs mer på RFSU:s hemsida

 

Youmo

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Läs mer på Youmos hemsida

 

Om du vill samarbeta

Om du vill samarbeta kring frågan i ditt eget närområde kan det vara bra att kolla upp om det finns en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck och/eller mäns våld mot kvinnor.

Om det inte finns en handlingsplan bör ni ta fram en plan för hur ni går tillväga vid kännedom om att era deltagare utsatts eller utsätts för könsstympning.

Jämställdhetsmyndigheten kommer även att kunna bistå med en fördjupad uppföljning av ett antal verksamheter inom civila samhället som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor. I uppföljningen kommer du att kunna ta del av andra lärande exempel på verksamheter som bedriver ett förebyggande arbete, samt identifiera eventuella samarbetsaktörer för ert arbete.

Här finns material som ledare kan ha användning för i sin vardag och som gör det enklare att våga prata könsstympning. Du hittar även exempel på andra aktörers arbete för att få inspiration till hur du kan bedriva ditt arbete. Jämställdhetsmyndigheten har inte utvärderat nedanstående metodmaterial.

 

Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

För att motverka den kunskapsbristen och tystnadskultur som omger könsstympning av flickor och kvinnor har vi tagit fram den här lilla handboken. Den är tänkt att fungera som ett informationsmaterial och stöd till att våga prata om könsstympning.

 

Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram denna vägledning som vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande.

 

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram den här rapporten inom ramen för ett regeringsuppdrag om att höja kompetensen kring kvinnlig könsstympning i hälso- och sjukvården. Rapporten tar upp bland annat förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor samt hur många individer som uppskattat vara i riskzon för att ha blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta.

 

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram den här rapporten inom ramen för ett regeringsuppdrag om att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna.

 

European institute for Gender Equality – EIGE

EIGE spelar en ledande roll när det gäller att tillhandahålla information och forskning om förekomsten av könsstympning i Europeiska unionen och stöder medlemsstaterna att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

 

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdraget att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.