Delredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029).

Rapportnummer 2022:7 Delredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor från Nationellt centrum mot hederrelaterat våld och förtryck.

Delredovisning av myndighetens uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt för myndighetspersoner för att förstärka det förebyggande arbetet och möjligheten att upptäcka utsatthet.  I uppdraget ingår även att genomföra informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som har blivit utsatta eller som riskerar att bli, deras närstående, samt yrkesverksamma såsom exempelvis elevhälsa och förskola. Syftet med informationsinsatserna är att öka kunskapen och att fler flickor och kvinnor ska söka vård.

Till publikationen på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Utsatta

Anhöriga