Analys av data från befolkningsundersökningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska genomföra fördjupade analyser av data från befolkningsundersökningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Analysarbetet görs inom ramen för uppdraget om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Myndigheten ska jämföra data för icke-heterosexuella och heterosexuella personer. Myndigheten ska, när det är statistiskt möjligt, särredovisa data för homosexuella, bisexuella och personer med transerfarenhet. Myndigheten ska analysera svar som rör sexuella trakasserier, våld och övergrepp, sex mot ersättning, egenmakt, sexualliv, pornografi och reproduktiv hälsa. Myndigheten ska visa på kunskapsluckor och utvecklingsbehov, och lämna förslag på förbättringar.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 01 mars 2020

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Hbtqi-personers rättigheter