Ändring av beslutat uppdrag om standardiserade bedömningsmetoder som getts i särskild ordning

Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att stödja arbetet med att genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen ändrar nu i ett av Socialstyrelsens deluppdrag från 2017. Det var deluppdrag 8: Utveckling av standardiserade bedömningsmetoder om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande

Socialstyrelsen ska i stället analysera och föreslå hur medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, som arbetar med att upptäcka och beskriva människor som utsätts för våld, kan få ett bättre kunskapsstöd. Det handlar om stöd i arbetet med att bedöma vilket behov av stöd som personer har, och vilka risker som finns för att någon utsätts för upprepat våld i så kallad hederskontext. Socialstyrelsen ska också utreda förutsättningarna att utveckla liknande metoder för medarbetare inom socialtjänsten som möter personer som utövar våld. Socialstyrelsen ska utgå från bedömningsmetoderna FREDA.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 29 mars 2019

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck