Anmälningar om misstanke om barn som far illa eller riskerar fara illa som inte leder till utredning

Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna för hur socialtjänstens medarbetare ska behandla personuppgifter vid anmälningar som handlar om misstankar om att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, och där en anmälan inte leder till en utredning. Vilka ändringar i den svenska författningen behövs för att sådana anmälningar ska bli sökbara?

När Socialstyrelsen arbetar med förslag om hur författningen bör ändras ska myndigheten bedöma hur förändringarna kan göras samtidigt som barns behov av skydd bevaras. Det handlar också om barns behov av sekretess, och om frågor kring intrång i någons personliga integritet. Myndigheten ska analysera och göra en uppskattning av vad förslagen om ändringar i författningen kommer att kosta för kommunerna, både när förändringarna införs (implementeras) och på lång sikt.

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i samverkan med Datainspektionen, och samråda med Barnombudsmannen och SKL (senare SKR).

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa – Nationell kartläggning 2018

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 maj 2019

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter