Arbetsmiljöverkets särskilda informationsinsatser 2019 gällande arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverket ska genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen om åtgärder mot sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt regelverket för arbetsmiljö. I samband med #metoo-uppropen blev det tydligt att många saknar kunskap om de regelverk som ska förebygga sexuella trakasserier. Det handlar om kunskapsluckor både om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, liksom om hur lagarna förhåller sig till varandra. 

Arbetsmiljöverket ska tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätta att utveckla och sprida information om den digitala plattform som myndigheterna tog fram under ett tidigare uppdrag. Där finns samlad information om de krav som lagarna ställer på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier. Arbetsmiljöverket ska under uppdraget samråda med Jämställdhetsmyndigheten.

 

Startdatum: 04 juli 2019

Slutdatum: 01 april 2020

Arbetsmiljöverket

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete