DO:s särskilda informationsinsatser 2018 gällande arbetet mot sexuella trakasserier m.m.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska tillsammans med Arbetsmiljöverket ta fram en gemensam digital plattform med information för att stödja arbetsgivares arbete med att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt regelverket för arbetsmiljö. DO och Arbetsmiljöverket ska göra det möjligt för arbetsgivare att på en plats hitta samlad information om de krav som diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier. 

Startdatum: 03 mars 2018

Slutdatum: 01 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete