Följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten får under 2023 använda 2 500 000 i arbetet med den fördjupade uppföljningen av det jämställdhetspolitiska delmålet 6 (mäns våld mot kvinnor ska upphöra). I uppdragets genomförande, som bl.a. ska omfatta utveckling av indikatorer, ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta synpunkter från Brottsförebyggande rådet (Brå). För 2024 beräknas 500 000 kronor för uppdraget. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 22 april 2023