Följa upp statens stöd till idrotten och genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ska under 2017 genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten i Sverige. Centrum för idrottsforskning, CIF, ska i analysen utgå från det grundläggande målet om kvinnors och mäns lika förutsättningar att motionera och utöva idrott. Exempel på frågeställningar är hur olika idrotter har utformats, hur idrotter uppfattas och bedrivs, och hur det i sin tur påverkar könsfördelningen inom de idrotterna. CIF ska bland annat
• belysa idrotter med hög andel kvinnliga respektive manliga utövare och ledare, och göra jämförande analyser med idrotter där könsfördelningen är jämnare
• redovisa hur resurser fördelas mellan kvinnors och mäns idrottande och motionerande, särskilt inom barn- och ungdomsidrotten
• i analysen om fördelade medel ta hänsyn till medel som kommer från det offentliga och till medel som är individers egna bidrag
• redovisa idrott och motion både i förening, kommunal verksamhet, privat näringsverksamhet och i egen regi
• lyfta goda exempel där aktörer har lyckats bryta heteronormativa regelverk och verksamhetsformer

Startdatum: 14 december 2016

Slutdatum: 15 maj 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete