Försvarshögskolans arbete 2021 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarshögskolan ska redovisa sitt arbete med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.

Startdatum: 17 december 2020

Slutdatum: 31 december 2021

Försvarshögskolan

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete