Försvarsmaktens rapport om arbetet 2019 med den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet

Försvarsmakten är en av de myndigheter som arbetar med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Försvarsmakten ska redovisa vad arbetet som myndigheten har bedrivit utifrån handlingsplanen har lett till för resultat. Myndigheten ska redovisa med hjälp av den fastställda rapporteringsmatrisen som är framtagen utifrån den nationella handlingsplanen.

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 22 februari 2020

Försvarsmakten

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete