Försvarsmaktens rapport om arbetet 2020 med den nationella handlingsplanen för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarsmakten är en av de myndigheter som arbetar med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Försvarsmakten ska redovisa vad arbetet som myndigheten har bedrivit utifrån handlingsplanen har lett till för resultat. 

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 22 februari 2021

Försvarsmakten

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete