Främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska stödja och främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar och familjer i en hederskontext. MFoF ska ta fram arbetssätt och metoder för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetssätt och metoder ska vara baserade både på forskning och praktik inom föräldraskapsstöd. Myndigheten ska identifiera hur arbetssätt och metoder kan spridas, implementeras, följas upp och utvärderas. MFoF ska ta hänsyn till barnets rättigheter utifrån FN:s barnkonvention och säkerställa barns och ungas delaktighet. MFoF ska ta hänsyn till utsatthet för personer som har en funktionsnedsättning och för hbtqi-personer.

MFoF ska hämta in kunskaper och erfarenheter från flera andra aktörer, däribland BO, Brå, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Skolverket och Socialstyrelsen. Myndigheten ska ha kontakt med aktörer som har verksamhet nära familjer, som mödra- och barnhälsovård, BUP, elevhälsa och öppna förskolan.

Startdatum: 28 oktober 2021

Slutdatum: 28 mars 2025

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete