Genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska analysera kommunernas utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården. IVO ska utgå från resultaten tillsynen under 2017 och 2018. Analysen ska ta upp hela processen från hantering av orosanmälan, skyddsbedömning, förhandsbedömning, utredning, dokumentation, beslut och uppföljning, till kommunernas egenkontroll. IVO ska redovisa både brister och goda exempel, och redogöra för hur bristerna följs upp och för vilka verktyg som har använts för att återkoppla. 

IVO ska analysera tillsynen av hem för vård eller boende, stödboende och särskilda ungdomshem, och göra det utifrån perspektivet barns och ungas delaktighet, säkerhet, trygghet, och personalens kompetens. IVO ska redovisa skillnader i våldsutsatthet mellan pojkar och flickor, eventuella geografiska skillnader, liksom skillnader mellan verksamhet i privat, kommunal och statlig regi. IVO ska väga in kompetens om jämställdhet och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Inspektionen för vård och omsorg ska tillsammans med Socialstyrelsen lyfta områden där myndigheten ser behov av ytterligare åtgärder.

Startdatum: 13 november 2019

Slutdatum: 22 februari 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete