Genomföra en fördjupningsstudie samt fördela medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fördjupningsstudie om psykisk hälsa bland personer med transerfarenhet. Studien ska vara kvalitativ och vara ett komplement till de studier som Folkhälsomyndigheten genomförde 2015–2016 kring personer med transerfarenhet och deras behov. I uppdraget ingår att lämna förslag på insatser för att minska den psykiska ohälsan och förebygga självmord bland transpersoner.  Folkhälsomyndigheten ska ta särskild hänsyn till unga transpersoners behov. Myndigheten ska fördela medel till icke vinstdrivande organisationer som arbetar för att stärka transpersoners rättigheter och möjligheter, och för att förebygga suicid bland personer med transerfarenhet.

Startdatum: 12 oktober 2017

Slutdatum: 01 oktober 2019

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete