Genomföra informationsinsatser 2021 med anledning av samtyckeslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att genomföra informationssatsningar kopplade till Sveriges nya sexualbrottslagstiftning som började gälla 2018. Myndighetens arbete ingår i regeringens program med åtgärder för att ännu mer intensivt bekämpa mäns våld mot kvinnor. Brottsoffermyndigheten ska ta fram information särskilt riktad till unga och till yrkesverksamma. Myndigheten arbetar sedan tidigare med att ta fram informations- och utbildningsmaterial om Sveriges nya lagar om sexualbrott och samtycke, och i uppdraget ingår att sprida det materialet.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 augusti 2022

Brottsoffermyndigheten

Brottsbekämpning

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld