Identifiera kunskapsluckor och kartlägga utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga vad yrkesgrupper som möter våldsutsatta personer kan om mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska identifiera om de yrkesverksamma har kunskapsluckor och vilka behov av utbildning och kompetenshöjning som kan finnas. Uppdraget handlar om alla målgrupper och alla olika typer av våldsutsatthet som ingår i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska särskilt ta upp om det finns brister i kunskaperna om personer som av olika skäl lever i en utsatt situation. Jämställdhetsmyndigheten ska, när det är möjligt, lämna förslag på åtgärder och förbättringar när det handlar om att öka kunskaperna på området.

Under arbetet ska Jämställdhetsmyndigheten ta hänsyn till kunskap som framkom under Socialstyrelsens uppdrag om utbildningsinsatser för medarbetare inom socialtjänsten om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Startdatum: 02 juni 2022

Slutdatum: 30 november 2023

Jämställdhetsmyndigheten