Inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga

Socialstyrelsen ska inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga. Kunskapscentrumet ska integreras som en funktion inom myndigheten. Socialstyrelsen ska utveckla och förmedla relevant och aktuell kunskap till yrkesverksamma, som möter och arbetar med ensamkommande barn och unga inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska belysa hur kommuner och landsting kan utveckla sitt samarbete så att olika yrkesgrupper inom skola (inklusive elevhälsa), hälso- och sjukvård, och socialtjänst kan arbeta för att trygga barns och ungas skolgång. Kunskapsstöd och verktyg ska bidra till ett bra mottagande av barn och unga, och underlätta asylsökandes och nyanländas etablering.

Socialstyrelsen ska samråda med myndigheter, kommuner, landsting/regioner och andra relevanta aktörer.

Socialstyrelsens webbplats finns två rapporter om uppdraget.
1) Du hittar en delredovisning genom att i sökrutan på startsidan skriva: Kunskapscentrum för ensamkommande barn
2) Du hittar slutrapporten genom att i sökrutan på startsidan skriva: Slutrapport för Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Startdatum: 23 mars 2017

Slutdatum: 31 mars 2021

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete