Insatser för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen ska 2018-2019 skapa kompetenshöjande insatser för huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Exempel på kompetenshöjande insatser:
• Bidra till ökad kunskap för att placerade barn och unga ska få god, trygg och säker vård
• Bidra till ökad kompetens bland medarbetare om stärkt barnrättsperspektiv, så att barn får sina rättigheter tillgodosedda
• Stärka den sociala barn- och ungdomsvårdens arbete med utsatta grupper av barn och unga, speciellt i utsatta och prioriterade områden
• Lyfta och sprida exempel på nya arbetssätt och metoder som myndigheten själv, regioner och kommuner använder

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i samråd med BO, SKL (senare SKR), de regionala utvecklingsledarna inom sociala barn- och ungdomsvården, fackliga organisationer och företrädare från civilsamhället. Myndigheten kan också, i dialog med regionala utvecklingsledare, ordna konferenser och andra utåtriktade aktiviteter om den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 25 januari 2018

Slutdatum: 31 mars 2020

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete