Insatser inom psykisk hälsa-området 2018

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR*, är överens om en satsning 2018 för att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Det handlar om psykisk hälsa för både vuxna, barn och unga. I satsningarna ska medel gå till bland annat

• primärvården för att motverka psykisk ohälsa i alla åldrar
• BUP och första linjens vård för psykisk ohälsa för att stimulera och rusta initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa, och öka tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga
• samordning och initiativ för ökad brukarmedverkan i kommuner och landsting
• arbete för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
• förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 25 december 2017

Slutdatum: 31 december 2018

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete